Sahifa fully responsive WordPress News, Magazine, Newspaper, and blog ThemeForest one of the most versatile website themes in the world.

🎁روز جهانی شیر مادر گرامی باد

جامعه مامایی کشور ضمن گرامیداشت این روز ارزنده لازم می داند تا نکاتی را برای ترویج تغذیه باشیر مادر و تکریم مادران کشور با سیاستگزاران نظام سلامت در میان بگذارد:
١- اجتناب از خلط خدمات مامایی و سلامت زنان در خدمات سلامت عمومی، با اصلاح شیوه ارایه خدمات در حوزه سلامت زنان و مادران باردار، بطوریکه هر زنی که برای دریافت خدمات خاص زنانه أعم از سلامت باروری، بارداری یا شیردهی به هر پایگاه یا مرکز جامع سلامت مراجعه می نماید مستقیماً و بدون واسطه به خدمات مامایی دسترسی داشته باشِد و بدین منظور علاوه بر مراقبین سلامت در همه پایگاه های سلامت و مراکز جامع ، یک یا دو نفر ماما مستقر شود.
٢- شرایط بهره مندی مادران باردار از حمایت و مراقبت های مداوم مامایی (Midwifery led care) از بارداری تا زایمان فراهم شود.
٣- شرایط بهره مندی از آموزش و مشاوره شیردهی بطور جدی از بیمارستان تا منزل و سپس در مراکز جامع و پایگاه های سلامت فراهم شود
۴- شرایط نظام ارجاع در حوزه سلامت زنان، مادران باردار و شیردهی بصورت أفقی و عمودی فراهم شود و ماما بعنوان خط اول و دوم در جایگاهی که مورد نیاز خانواده های کشور است قرار گیرد.
۵- برای ترویج زایمان طبیعی که خود عامل بسیار مهمی در تغذیه نوزاد با شیر مادر تلقی می شود، حمایت همه جانبه از انجام زایمان فیریولوژیک بعمل آید.
۶- حرفه مامایی در کلیه سطوح بهداشتی و بالینی تقویت شود.
٧- در سیاستگزاری، تصمیم سازی و تدوین کلیه برنامه های مرتبط با سلامت زنان و مادران باردار از اساتید و کارشناسان مامایی و سلامت باروری کشور استفاده شود