Sahifa fully responsive WordPress News, Magazine, Newspaper, and blog ThemeForest one of the most versatile website themes in the world.

مداخله فدراسیون هاى ورزشى در ورزش هاى دوران باردارى

هشدار انجمن علمى مامایى ایران نسبت به مداخله فدراسیون هاى ورزشى در ورزش هاى دوران باردارى

تشکیل دوره هاى آموزشى براى ماما ها در فدراسیون ها و انجمن هاى ورزشى اعتبار ندارد ولو مربیان آن ماما باشند، متولى آموزش گروه پزشکى دانشگاههاى علوم پزشکى و انجمن هاى علمى مرتبط مى باشند.
چنانچه نیاز به دوره هاى تکمیلى ورزشى باشد دانشگاه هاى علوم پزشکى و انجمن از مربیان مجرب براى آموزش استفاده خواهد نمود و هیچ انجمن غیر گروه پزشکى براى آموزش گروه هاى پزشکى معتبر نیست.