Sahifa fully responsive WordPress News, Magazine, Newspaper, and blog ThemeForest one of the most versatile website themes in the world.

پنجـم مـاه مـی مصـادف بـا ۱۵ اردیبهشـت، از سـوی سازمـان بهداشت جهانی و کنفدراسیون بین المللی مامایی به نام «روز جهانی ماما» نام گذاری شده است. برای اولین بار در سال ۱۹۸۰ این روز به عنوان روز جهانی ماما پیشنهاد و سپس از سال ۱۹۹۲ به صورت رسمی، به افکار عمومی جهان، اعلام شد.

به همین مناسبت مراسمی روز یکشبه ۱۹ اردیبهشت ساعت ۱۰ صبح درسالن همایشهای مرکز قلب تهران با تجلیل از ماماهی نمونه برگزار خواهد شد.

نوزاد اولین نگاه معصومانه اش را به تو هدیه میکند و تو اولین کسی هستی که گریه اش را صبوری می کنی، صبوری و معصومیت بدرقه راهت.