Sahifa fully responsive WordPress News, Magazine, Newspaper, and blog ThemeForest one of the most versatile website themes in the world.

دوره یک روزه معاینات قبل از ازدواج(معاینه هایمن و صدور گواهی)

دوره یک روزه معاینات قبل از ازدواج (آزمون ۲۸ اردیبهشت میباشد)

زمان:۵ شنبه ۲۸ اردیبهشت – ۸ صبح الی ۶ بعد از ظهر (با ۵امتیاز بازآموزی)

مکان:سالن نظام پزشکی تهران

هزینه :۶۸۰۰۰ تومان (این دوره همراه با پذیرایی و ناهارمیباشد)

ظرفیت ۹۵ نفر میباشد (  نعداد ثبت نام شده ها تا اکنون: 95 نفر  )

لیست افراد ثبت نام شده
ظرفیت تکمیل شد