Sahifa fully responsive WordPress News, Magazine, Newspaper, and blog ThemeForest one of the most versatile website themes in the world.

جامعه مامایی فهیم ایران همواره بر مبنای رعایت کد های اخلاق حرفه ای و در چارچوب شرح وظایف مصوب قانونی خود ارایه خدمت می کنند.
از آنجایی که حرفه مامایی بسیار حساس و خطیر می باشِد، بدیهی است که احتمال بروز خطا و قصور پزشکی ناخواسته وجود دارد، لذا عزیزانی که مشکل انتظامی پیدا می کنند به موارد ذیل توجه کنند:
١- به هیچ عنوان قبل از تفهیم اتهام و اطمینان از قصور یا خطا تعهد کتبی به کسی ندهید
٢- چنانچه پرونده در پزشکی قانونی، نظام پزشکی یا دادسرای جرایم پزشکی مطرح شد طبق قانون می باید توسط کارشناس مامایی نیز بررسی شده باشد
٣- در هر پرونده می توانید از ترکیب تخصص های حاضر در کمیسیون مربوطه و یا جلسات کارشناسی کسب اطلاع کنید و درخواست کارشناسی پرونده، توسط فرد همطراز ارایه نمایید.
۴- اعضای انجمن می توانند در صورت لزوم از مشاوره حقوقی کمیته اخلاق انجمن بهره مند شوند.
شیوه ارتباط با کمیته اخلاق و حقوق به اطلاع خواهد رسید.